Algemene Voorwaarden

Gevestigd te Vroomshoop (gemeente Twenterand)
Versie geldig vanaf 19 oktober 2020

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij hierna uitdrukkelijk anders is vermeld, vantoepassing op elk aanbod van VroegSignaleren Twenterand en op iedere tussen VroegSignaleren Twenteranden een afnemer tot stand gekomen overeenkomst, ongeacht of sprake is van de koop/afname (en levering) vaneen product of de afname (en levering) van een dienst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk enopgenomen op de website van VroegSignaleren Twenterand. Op verzoek zenden wij u een schriftelijkexemplaar.
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de in deze algemene voorwaarden opgenomenleverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. VroegSignaleren Twenterand behoudt zich het recht voorhaar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd daarvan te wijzigen.
  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen vanderden niet door VroegSignaleren Twenterand erkend.
 2. Offertes; aanbiedingen; contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en
  wijziging overeenkomst; prijsverhoging

  2.1 Alle offertes en aanbiedingen van VroegSignaleren Twenterand zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
  voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op
  generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking
  heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  2.2 VroegSignaleren Twenterand kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer
  redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
  vergissing of verschrijving bevat.
  2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
  eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
  opgenomen aanbod dan is de afnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
  overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VroegSignaleren Twenterand anders aangeeft.
  2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht VroegSignaleren Twenterand niet tot het verrichten van een gedeelte
  van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
  automatisch voor toekomstige orders.
  2.6 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit
  noodzakelijk maken.
  2.7 Alle prijzen op de internetsite van VroegSignaleren Twenterand zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
  Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  2.8 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW
  2.9 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn
  overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient
  de afnemer VroegSignaleren Twenterand derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. VroegSignaleren
  Twenterand dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
  overeenkomst.
  2.10 VroegSignaleren Twenterand zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
  eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2.11 VroegSignaleren Twenterand heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
  toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2.12 Indien door VroegSignaleren Twenterand of door VroegSignaleren Twenterand ingeschakelde derden in het
  kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de afnemer of een door de afnemer
  aangewezen locatie, draagt de afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste
  faciliteiten.
  2.13 Afname van diensten is verplicht op het moment dat deze de afnemer ter beschikking worden gesteld. Indien
  de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn
  voor de levering, dan is VroegSignaleren Twenterand gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico
  van de afnemer. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de afnemer over op het
  moment waarop zaken aan de afnemer ter beschikking staan.
  2.14 VroegSignaleren Twenterand is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
  uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
  2.15 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan VroegSignaleren Twenterand de uitvoering van die
  onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan
  voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  2.16 De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VroegSignaleren Twenterand aangeeft dat deze
  noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
  uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VroegSignaleren Twenterand worden verstrekt. Indien de voor de
  uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VroegSignaleren Twenterand zijn
  verstrekt, heeft VroegSignaleren Twenterand het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /
  of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de afnemer in
  rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de afnemer de gegevens aan
  VroegSignaleren Twenterand ter beschikking heeft gesteld. VroegSignaleren Twenterand is niet aansprakelijk
  voor schade, van welke aard ook, doordat VroegSignaleren Twenterand is uitgegaan van door de afnemer
  verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  2.17 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
  noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
  aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan
  niet op verzoek of aanwijzing van de afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de
  overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
  hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk
  overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. VroegSignaleren Twenterand zal daarvan zoveel als
  mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk
  opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van
  de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
  2.18 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is VroegSignaleren
  Twenterand gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de
  binnen VroegSignaleren Twenterand bevoegde persoon en de afnemer akkoord is gegaan met de voor de
  uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
  daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
  overeenkomst levert geen wanprestatie van VroegSignaleren Twenterand op en is voor de afnemer geen grond
  om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
  2.19 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VroegSignaleren Twenterand een verzoek tot wijziging van de
  overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben
  bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
  2.20 Indien de afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens
  VroegSignaleren Twenterand gehouden is, dan is de afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van
  VroegSignaleren Twenterand daardoor direct of indirect ontstaan.
  2.21 Indien VroegSignaleren Twenterand met de afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is VroegSignaleren
  Twenterand te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de afnemer in dat geval gerechtigd
  is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
  bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs
  van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs
  niet voorzienbaar waren.
  2.22 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10%
  en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de afnemer die een
  beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke
  verklaring te ontbinden, tenzij VroegSignaleren Twenterand
  – alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op VroegSignaleren Twenterand rustende
  verplichting ingevolge de wet;
  – indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
  zal plaatsvinden;
  – of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal
  plaatsvinden.
 3. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
  3.1 VroegSignaleren Twenterand is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
  te ontbinden, indien de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
  na het sluiten van de overeenkomst VroegSignaleren Twenterand ter kennis gekomen omstandigheden goede
  grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen, indien de afnemer bij het sluiten
  van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
  overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de
  afnemer niet langer van VroegSignaleren Twenterand kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
  oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
  3.2 Voorts is VroegSignaleren Twenterand bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
  voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
  anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
  overeenkomst in redelijkheid niet van VroegSignaleren Twenterand kan worden gevergd.
  3.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VroegSignaleren Twenterand op de
  afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien VroegSignaleren Twenterand de nakoming van de verplichtingen
  opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  3.4 Indien VroegSignaleren Twenterand tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden
  tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  3.5 Indien de ontbinding aan de afnemer toerekenbaar is, is VroegSignaleren Twenterand gerechtigd tot
  vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
  3.6 Indien de afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming
  ontbinding rechtvaardigt, dan is VroegSignaleren Twenterand gerechtigd de overeenkomst terstond en met
  directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
  schadeloosstelling, terwijl de afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
  schadeloosstelling is verplicht.
  3.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien
  en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de afnemer, van
  schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
  beschikken, staat het VroegSignaleren Twenterand vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op
  te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
  enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VroegSignaleren Twenterand op de
  afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
  3.8 Indien de afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die
  werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoeren afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,
  integraal aan de afnemer in rekening worden gebracht.
 4. Overmacht
  4.1 VroegSignaleren Twenterand is niet aansprakelijk, indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan
  nakomen ten gevolge van overmacht.
  4.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid
  niet voor risico van VroegSignaleren Twenterand behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze
  toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen
  of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen,
  overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van
  VroegSignaleren Twenterand alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
  transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  4.3 VroegSignaleren Twenterand behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te
  schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat
  de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is
  VroegSignaleren Twenterand gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  4.4 Indien VroegSignaleren Twenterand bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
  heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde
  c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof
  het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
  zelfstandige waarde heeft.
 5. Gegevensbeheer
  5.1 Indien u een uw gegevens achterlaat op de website van VroegSignaleren Twenterand, dan worden uw gegevens
  opgenomen in het klantenbestand van VroegSignaleren Twenterand. VroegSignaleren Twenterand houdt zich
  aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal uw gegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming
  verstrekken aan derden of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor u uw gegevens aan
  VroegSignaleren Twenterand hebt verstrekt. Zie onze Disclaimer en Privacy Policy.
  5.2 VroegSignaleren Twenterand respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor
  een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig het bepaalde in onze Privacy
  Policy.
  5.3 VroegSignaleren Twenterand maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat
  instructies aan de hand waarvan u uw gegevens desgewenst van deze lijst kunt verwijderen.
 6. Betaling en incassokosten
  6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door VroegSignaleren
  Twenterand aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door
  VroegSignaleren Twenterand aangegeven. VroegSignaleren Twenterand is gerechtigd om periodiek te
  factureren.
  6.2 Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de afnemer van rechtswege in
  verzuim. De afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in
  welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
  het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde
  bedrag.
  6.3 VroegSignaleren Twenterand heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste
  plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
  mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VroegSignaleren Twenterand kan, zonder daardoor in
  verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de
  toerekening van de betaling aanwijst. VroegSignaleren Twenterand kan volledige aflossing van de hoofdsom
  weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
  6.4 De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VroegSignaleren Twenterand
  verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De
  afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin
  gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
  6.5 Indien de afnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
  kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. Het verzuim van de
  afnemer die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere
  opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van
  aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het
  uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
  Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien VroegSignaleren Twenterand echter hogere kosten ter
  incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de afnemer geen natuurlijk persoon is die niet
  handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte
  kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen
  eveneens op de afnemer worden verhaald. De afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente
  verschuldigd.
 7. Eigendomsvoorbehoud
  7.1 Eigendom van alle door VroegSignaleren Twenterand aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij
  VroegSignaleren Twenterand zolang de afnemer de vorderingen van VroegSignaleren Twenterand uit hoofde
  van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer
  de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft
  voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van VroegSignaleren Twenterand wegens tekort schieten in de
  nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van
  boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  7.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
  andere wijze te bezwaren.
  7.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan VroegSignaleren Twenterand
  of een door VroegSignaleren Twenterand aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin VroegSignaleren
  Twenterand haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich
  dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  7.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan VroegSignaleren Twenterand
  of een door VroegSignaleren Twenterand aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin VroegSignaleren
  Twenterand haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich
  dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  7.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop
  willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht VroegSignaleren Twenterand zo snel als redelijkerwijs
  verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  7.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
  houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
  eerste verzoek ter inzage te geven aan VroegSignaleren Twenterand.
 8. Garantie en conformiteit
  8.1 VroegSignaleren Twenterand staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
  de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de
  op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften.
  8.2 Een door VroegSignaleren Twenterand, fabrikant, leverancier of importeur als garantie aangeboden regeling
  doet niet af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van
  de verplichtingen van de ondernemer jegens VroegSignaleren Twenterand kan doen gelden op grond van de
  wet en/of de overeenkomst.
  8.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens
  over te gaan tot terugzending aan VroegSignaleren Twenterand) deze gebreken binnen twee maanden na
  ontdekking van het gebrek schriftelijk aan VroegSignaleren Twenterand te melden.
  8.4 Indien klachten van de afnemer door VroegSignaleren Twenterand gegrond worden bevonden, zal
  VroegSignaleren Twenterand de geleverde zaken naar keuze van de afnemer kosteloos herstellen of vervangen.
  Eventuele aansprakelijkheid van VroegSignaleren Twenterand bij schade is beperkt tot ten hoogste het
  factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van VroegSignaleren Twenterand) tot het maximale
  in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van VroegSignaleren Twenterand gedekte
  bedrag. Iedere aansprakelijkheid van VroegSignaleren Twenterand voor enige andere vorm van schade is
  uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsook
  vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  8.5 VroegSignaleren Twenterand is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daaraan grenzende
  (bewuste) roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  8.6 Deze garantie geldt niet indien:
  A) en zolang de afnemer jegens VroegSignaleren Twenterand in gebreke is;
  B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden
  heeft laten repareren/of bewerken;
  C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
  onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van VroegSignaleren Twenterand en/of
  gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
 9. Afbeeldingen en specificaties
  9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. (o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,
  afbeeldingen van etiketten, etc.) op de internetsite van VroegSignaleren Twenterand gelden slechts bij
  benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot betaling van schadevergoeding of ontbinding
  van de overeenkomst.
 10. Toepasselijk recht en geschillen
  10.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  10.2 Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen VroegSignaleren Twenterand en afnemer, welke niet
  in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel,
  locatie Almelo, tenzij VroegSignaleren Twenterand er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de
  rechtbank binnen het arrondissement waarin de afnemer woonachtig is.
  10.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
  geschil in onderling overleg te beslechten.